Hướng Dẫn Đăng Nhập

image_printIn ra file PDF

Đăng Nhập:

  • Vào trang website: imexpharmdata.com
  • Nhập Tài Khoản và Mật Khẩu đã được cung cấp

  • Cột bên phải:

    #DANH SÁCH KHO: Khi Khách Hàng đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị danh sách thiết bị đã đặt vào kho.

    #QUẢN LÝ KHO: Xem nhiệt độ và độ ẩm môi trường dạng biểu đồ.

    #XUẤT DỮ LIỆU: Xem nhiệt độ và độ ẩm môi trường dạng bảng và xuất dữ liệu ra file excel đã lưu trữ.